การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ทดสอบ

[EN] ทดสอบ

โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชื่อวารสาร/แหล่งเผยแพร่
LPRU
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ
นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง