การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นครูสอนภาษาจีนที่เข้มแข็งสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาจีน มหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

[EN] การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นครูสอนภาษาจีนที่เข้มแข็งสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาจีน มหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นครูจีน ที่เข้มแข็ง สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2565
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง