การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ตำนานเมืองล่ม : ภูมิปัญญากับสื่อความหมายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[EN] ตำนานเมืองล่ม : ภูมิปัญญากับสื่อความหมายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2565
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
ผศ.ดร.ตุลาภรณ์ แสนปรน
ผศ.ดร.ตุลาภรณ์ แสนปรน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง