การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

[TH] รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

[EN] รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภิอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2565
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์
ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง