การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส
อื่น ๆ

[TH] -

[EN] -

-
-
-
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง