การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเซรามิกโดยใช้ระบบการกราฟฟิกในการออกแบบ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

[EN] การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเซรามิกโดยใช้ระบบการกราฟฟิกในการออกแบบ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเซรามิค โดยใช้กระบวนการกราฟิกในการออกแบบ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2565
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
ผศ.ชลาพันธ์ อุปกิจ
ผศ.ชลาพันธ์ อุปกิจ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง