การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] The finished polyester fabric with hot NH4OH pretreatment and mixed ZnO-Zn(OH)2 nanoparticles for hydrophobic property

[EN] The finished polyester fabric with hot NH4OH pretreatment and mixed ZnO-Zn(OH)2 nanoparticles for hydrophobic property

การแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
่journal of Metals, Materials and Minerals
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
2565
ระดับนานาชาติ
ไม่พบหลักฐาน
10000
0
ผศ.พิภพ นราแก้ว
ผศ.พิภพ นราแก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง