การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส
อื่น ๆ

[TH] ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

[EN] ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

-
-
-
2565
ไม่พบหลักฐาน
10000
0
ผศ.ดร.มยุรี ชมภู
ผศ.ดร.มยุรี ชมภู
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง