การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี

[EN] การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี

การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่านในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ฝ่ายงานบัณฑิตสำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2565
ระดับชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
ผศ.ดร.บุษราคัม อินทสุก
ผศ.ดร.บุษราคัม อินทสุก
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง