การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

[EN] จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

-
-
-
-
2565
ไม่พบหลักฐาน
3500
0
รศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
รศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง