การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การแปลสรรพนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

[EN] การแปลสรรพนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

การแปลสรรพนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2565
ระดับนานาชาติ
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง