การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

[EN] การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

-
-
-
2566
ไม่พบหลักฐาน
3500
3500
ผศ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
ผศ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง