การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] แนวทางการจัดการปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมาย เขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

[EN] แนวทางการจัดการปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมาย เขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

การจัดการปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วารสารรัชต์ภาคย์
สถาบันรัชต์ภาคย์
2565
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
อ.มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
อ.มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง