การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การสำรวจปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

[EN] การสำรวจปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

การสำรวจปัญหาพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วารสารรัชต์ภาคย์
สถาบันรัชต์ภาคย์
2565
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
ผศ.เกียรติสุดา โสดามรรค
ผศ.เกียรติสุดา โสดามรรค
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง