การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2565
ระดับชาติ
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
นางสาวปณิสรา จันทร์ปาละ
นางสาวปณิสรา จันทร์ปาละ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง