การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและผู้ดูแลเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

[EN] ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและผู้ดูแลเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.
2564
ระดับชาติ
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง