การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] การบัญชีขั้นต้น 2

[EN] การบัญชีขั้นต้น 2

-
2566
ไม่พบหลักฐาน
3500
0
ผศ.ดร.แดน กุลรูป
ผศ.ดร.แดน กุลรูป
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง