การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ

[EN] การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ

-
2565
ไม่พบหลักฐาน
3500
0
รศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
รศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง