การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาแอปพิเคชันจำลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย

[EN] การพัฒนาแอปพิเคชันจำลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย

การพัฒนาแอปพิเคชันจำลอง
-
2561
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.สมชาย เมืองมูล
รศ.สมชาย เมืองมูล
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง