ข้อมูลบริการวิชาการ
ล้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
181 โครงการบริการวิชาการ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2558-01-01 รายละเอียด
182 โครงการบริการวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์บูรณาการผู้ประกอบการเพื่อสังคม (ป.โท) 2558-01-01 รายละเอียด
183 โครงการสังเคระห์ความต้องการและบริการวิชาการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ป.เอก) 2558-01-01 รายละเอียด
184 โครงการ Management Fair ครั้งที่ 8 คณะวิทยาการจัดการ 2558-01-01 รายละเอียด
185 โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง คณะวิทยาการจัดการ 2558-01-01 รายละเอียด
186 โครงการสัมนาด้านนิเทศศาสตร์ 2558-01-01 รายละเอียด
187 โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 2558-01-01 รายละเอียด
188 โครงการบริการวิชาการสาขาการจัดการ (สาขาวิชาการจัดการ) 2558-01-01 รายละเอียด
189 โครงการบริการวิชาการ สาขาจัดการ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง) 2558-01-01 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง