ข้อมูลบริการวิชาการ
ล้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
81 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 2560-03-01 รายละเอียด
82 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนและท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2559 2560-02-25 รายละเอียด
83 บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2560-02-18 รายละเอียด
84 โครงการบริการวิชาการ เรื่องนวัตตกรรมผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจยุคใหม่ 2560-02-17 รายละเอียด
85 โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2560-02-17 รายละเอียด
86 โครงการบริการวิชาการกับบูรณาการสู่การเรียนการสอนหรือนำไปใช้ประโยชน์สาขาการบัญชี 2560-02-17 รายละเอียด
87 Chinese for Child (พี่สอนน้อง) 2560-02-16 รายละเอียด
88 โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป 2560-02-15 รายละเอียด
89 สร้างการจัดการความรู้และการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยร่วมกับชุมชน โครงการบริการวิชาการ Fixed Item 2560-02-09 รายละเอียด
90 Chinese for Blind (พี่เล่าน้องฝัน) 2560-02-08 รายละเอียด
91 โครงการอบรมอาชีพเพิ่มทักษะงานครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 2560-02-01 รายละเอียด
92 โครงการการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา 2560-02-01 รายละเอียด
93 บูรณาการบริการวิชาการค่ายภาษาพี่สอนน้องคล้องวัฒนธรรม 2560-01-21 รายละเอียด
94 ประสิทธิผลการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองเขลางค์นครบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
95 ค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 2560-01-01 รายละเอียด
96 โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน การจัดนิทรรศการและสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเหมี้ยง บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 2560-01-01 รายละเอียด
97 เล่น เขียน เรียน กิน ศิลปะและวัฒนธรรมจีน - ไทย 2560-01-01 รายละเอียด
98 ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่1 2560-01-01 รายละเอียด
99 โครงการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการตลาดสู่ชุมชน 2559-12-17 รายละเอียด
100 บริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมาย บ้านสบจ้าง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2559-12-07 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง