ข้อมูลบริการวิชาการ
ล้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
101 การจัดการขยะในชุมชน 2559-12-01 รายละเอียด
102 โครงการบูรณาการพัธกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม Cluster ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) จังหวัดลำปาง 2559-12-01 รายละเอียด
103 โครงการบริการวิชาการ ที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาการจัดการ 2559-11-17 รายละเอียด
104 วิวิธภาษานานาวัฒนธรรม 2559-11-05 รายละเอียด
105 การทดสอบเห็ดพิษและการทดสอบสารพิษในอาหาร 2559-11-01 รายละเอียด
106 โครงการบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2559-11-01 รายละเอียด
107 ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกับสำนักงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัด (KBO) 2559-11-01 รายละเอียด
108 โครงการพี่เลี้ยงเครือข่ายโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2559-10-30 รายละเอียด
109 การจัดการทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้เครื่องมือศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม PRA 2559-10-01 รายละเอียด
110 โครงการการประเมิลกิจกรรมงาน "เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 13" 2559-10-01 รายละเอียด
111 โครการบริการวิชาการที่บูรณาการเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคระห์ด้วยเทคนิค Data minnig สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559-08-08 รายละเอียด
112 โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 2559-08-01 รายละเอียด
113 โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก 2559-08-01 รายละเอียด
114 อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 2559-08-01 รายละเอียด
115 โครงการอบรมความรู้รู้ต่อเนื่องทางการวิชาชีพ CPA/CPC 2559-07-24 รายละเอียด
116 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ สาขการจัดการ เรื่องการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกลาบสมุมไพร บ้านหัวฝ่าย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2559-07-14 รายละเอียด
117 โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2559-07-01 รายละเอียด
118 โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) จังหวัดลำปาง 2559-07-01 รายละเอียด
119 โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) จังหวัดลำปาง 2559-07-01 รายละเอียด
120 โครงการบริการความรู้การจัดการขยะชุมชน 2559-06-01 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง