การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2566
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
541 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ - ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
542 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
543 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
544 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.) ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
545 รายละเอียด
546 การวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS) ผลงานวิจัย 2565-12-31 รายละเอียด
547 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
548 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 วารสารราชภัฏกรุงเก่า ผลงานวิจัย รายละเอียด
549 การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุ ตำบลนำ้โจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 ผลงานวิจัย 2565-09-30 รายละเอียด
550 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal ผลงานวิจัย 2564-03-31 รายละเอียด
551 การแปลสรรพนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานวิจัย 2565-12-30 รายละเอียด
552 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ่วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 0.8 ผลงานวิชาการ 2565-12-31 รายละเอียด
553 ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผศ.) - ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
554 ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผศ.) - ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
555 ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผศ.) - ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
556 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ - ผลงานวิชาการ รายละเอียด
557 แนวทางการจัดการปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมาย เขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วารสารรัชต์ภาคย์ 0.8 ผลงานวิจัย 2565-12-31 รายละเอียด
558 การสำรวจปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วารสารรัชต์ภาคย์ 0.8 ผลงานวิจัย 2565-12-31 รายละเอียด
559 หลักการบัญชี - ผลงานวิชาการ รายละเอียด
560 การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลงานวิจัย 2565-12-31 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง