การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2565
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
521 คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 196-205 0.6 ผลงานวิจัย 2563-12-16 รายละเอียด
522 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วารสาร Mahidol R2R e-Journal ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 147-158 0.6 ผลงานวิจัย 2564-08-04 รายละเอียด
523 ทดสอบ ชื่อวารสาร/แหล่งเผยแพร่ ผลงานวิจัย รายละเอียด
524 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นครูสอนภาษาจีนที่เข้มแข็งสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาจีน มหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0.8 ผลงานวิจัย 2565-06-30 รายละเอียด
525 ตำนานเมืองล่ม : ภูมิปัญญากับสื่อความหมายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 0.8 ผลงานวิชาการ 3108-07-31 รายละเอียด
526 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.6 ผลงานวิจัย 2565-06-30 รายละเอียด
527 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 0.6 2565-08-31 รายละเอียด
528 การจัดการความรู้ในการธำรงรักษาของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในศตวรรษที่ 21 ของจังหวัดลำปาง มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 1 ผลงานวิจัย 2565-09-30 รายละเอียด
529 ผู้ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ผศ.) - ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
530 - - ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
531 ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ผศ.) - ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง