การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2567
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
21 การเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิคการผลิตเชิงกระบวนการผลิต 0 บทความทางวิชาการ 2560-01-26 รายละเอียด
22 การประยุกต์อินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาท้องถิ่น จ.ลำปาง การประชุมวิชาการชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่3 ประจำปี 2560 บทความทางวิชาการ 2013-03-23 รายละเอียด
23 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่3 ประจำปี 2560 บทความทางวิชาการ 2560-03-23 รายละเอียด
24 ความพร้อมของผู้ประกอบการนาดจิ๋วภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่2 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่3 บทความทางวิชาการ 2560-07-30 รายละเอียด
25 การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินของชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-07-06 รายละเอียด
26 การประเมินความคุ้มค่าในการไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และแนวทางการจัดการผลผลิตจากไส้เดือนดินแบบครบวงจร ของชุมชมไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-07-06 รายละเอียด
27 ศักยภาพชุมชนกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-07-06 รายละเอียด
28 อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการและวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ 0 บทความทางวิชาการ 2560-07-06 รายละเอียด
29 การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมีส่วนร่วมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-07-06 รายละเอียด
30 การจัดการเส้นทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านศาลาบัวบก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-07-26 รายละเอียด
31 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวฐานธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง บทความทางวิชาการ 2560-07-26 รายละเอียด
32 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 บทความทางวิชาการ 2560-12-19 รายละเอียด
33 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 0 บทความทางวิชาการ 2560-12-19 รายละเอียด
34 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้อำเภองาว จังหวัดลำปาง 0 บทความทางวิชาการ 2560-12-19 รายละเอียด
35 ตัวกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารออมสิน 9 0 บทความทางวิชาการ 2560-12-19 รายละเอียด
36 การศึกษาด้านการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.8 ผลงานวิจัย 2561-09-03 รายละเอียด
37 การศึกษาแนวทางด้านการยศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0.8 ผลงานวิจัย 2561-01-01 รายละเอียด
38 ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0.8 ผลงานวิจัย 2560-07-01 รายละเอียด
39 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-23 รายละเอียด
40 การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0.2 ผลงานวิจัย 2559-12-22 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง