การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2565
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
61 A Study on Setting Time and Compressive Strength of Fly Ash Geopolymer Containing Portland Cement and Polymer-Modified Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science 2018 0.4 ผลงานวิจัย 2561-01-24 รายละเอียด
62 Alternative Repair Material Made From Fly Ash-Portland Concrete-Commercial Repair Geopolymers International Conference on Science and Innovative Engineering (ISERD) 0.4 ผลงานวิจัย 2561-03-18 รายละเอียด
63 กำลังอัดและกำลังดัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูง-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 0.2 ผลงานวิจัย 2561-07-18 รายละเอียด
64 อิทธิพลของวิธีการบ่มและการแทนที่กากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีต่อการพัฒนากำลังรับแรงอัดของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 0.2 ผลงานวิจัย 2560-07-18 รายละเอียด
65 Effect of calcium carbide residue as promoter on compressive strength of fly ash geopolymer Seoul International Conference on Engineering and Applied Science 0.4 ผลงานวิจัย 2560-05-07 รายละเอียด
66 การใช้ประโยชน์ของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ ในเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์: ศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางจุลภาค วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 0.8 ผลงานวิจัย 2560-07-01 รายละเอียด
67 ผลกระทบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อสมบัติทางกายภาพของเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0.8 ผลงานวิจัย 2560-09-01 รายละเอียด
68 Strength development of bottom ash geopolymer containing calcium carbide residue วิศวกรรมศาตร์ ม.อบ. 0.8 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
69 Manufacturing geopolymer brick from bottom ash Portland cement International congress on Engineering and Information 0.4 ผลงานวิจัย 2559-05-12 รายละเอียด
70 ผลของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีต่อกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 0.2 ผลงานวิจัย 2559-06-28 รายละเอียด
71 การศึกษาผลของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าหนักแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 0.2 ผลงานวิจัย 2559-02-17 รายละเอียด
72 Strength development and durability of alkali-activated fly ash mortar with calcium carbide residue as additive Construction and Building Materials 1 ผลงานวิจัย 2561-02-01 รายละเอียด
73 Comparative Study using Portland Cement and Calcium Carbide Residue as a Promoter in Bottom Ash Geopolymer Construction and Building Materials 1.0 ผลงานวิจัย 2560-02-01 รายละเอียด
74 วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนในรายการโทรทัศน์ภัตตาคารบ้านทุ่ง รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0.2 ผลงานวิจัย 2559-04-24 รายละเอียด
75 กลวิธีการสร้างความตลกบนหน้าแฟนเพจ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ในเฟสบุ๊ค รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2560-07-26 รายละเอียด
76 วรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-22 รายละเอียด
77 อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัย ครั้งที่ 9 (The 9th Srinakharinwirot University Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-28 รายละเอียด
78 ชุมชนป่าตันกับพลวัตทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-23 รายละเอียด
79 บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0.2 ผลงานวิจัย 2559-12-01 รายละเอียด
80 ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.2 ผลงานวิจัย 2559-04-24 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง