การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2567
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
41 กระบวนการครูสอนคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมเอกของไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-23 รายละเอียด
42 การพัฒนาศักยภาพการพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) กระบวนการ PDCA รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ - วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.2 ผลงานวิจัย 2559-03-24 รายละเอียด
43 การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์บนหน้าแฟนเพจ ข้อความโดน ๆ ในเฟซบุ๊ก : ความหมายชี้บ่งเป็นนัย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.2 ผลงานวิจัย 2559-04-24 รายละเอียด
44 การวิเคราะห์ความเชื่อเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0.2 ผลงานวิจัย 2559-12-22 รายละเอียด
45 การพัฒนาระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย : ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.2 ผลงานวิจัย 2559-08-26 รายละเอียด
46 แนวทางและความเหมาะสมในการเพิ่มโทษความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-03-01 รายละเอียด
47 ความเหมาะสมของมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาในคดีล้มละลาย 0.2 ผลงานวิจัย 2559-05-26 รายละเอียด
48 การพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย : ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.2 ผลงานวิจัย 2559-09-26 รายละเอียด
49 การศึกษาความต้องการทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-23 รายละเอียด
50 การศึกษาความต้องการทักษะฟัง พูด ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในเขตอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-23 รายละเอียด
51 การศึกษาความต้องการทักษะฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-23 รายละเอียด
52 การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการเชื่อมโยงความที่ปรากฎในหนังสือ เรือง ใครเอาเนยแข็งของฉันไป และ Who moved My Cheese? รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.2 ผลงานวิจัย 2559-03-24 รายละเอียด
53 การพัฒนาวิธีการสอนการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้ละครจีนสำหรับเด็ก เรื่อง Home with Kids 0.2 ผลงานวิจัย 2559-08-16 รายละเอียด
54 การพัฒนาวิธีการสอนการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้ละครจีนสำหรับเด็ก เรื่อง Home with Kids รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-08-16 รายละเอียด
55 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กรออกเสียงภาษาจีนผ่านเกมลื่อสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน 0.2 ผลงานวิจัย 2559-08-16 รายละเอียด
56 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กรออกเสียงภาษาจีนผ่านเกมลื่อสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-08-16 รายละเอียด
57 ความเหมาะสมของมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาในคดีล้มละลาย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.2 ผลงานวิจัย 2559-05-26 รายละเอียด
58 การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2559-07-23 รายละเอียด
59 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลำปางยุคจารีตถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0.2 ผลงานวิจัย 2559-12-22 รายละเอียด
60 A Study on Setting Time and Compressive Strength of Fly Ash Geopolymer Containing Portland Cement and Polymer-Modified A Study on Setting Time and Compressive Strength of Fly Ash Geopolymer Containing Portland Cement and Polymer-Modified 0.4 ผลงานวิจัย 2561-01-24 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง