การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2566
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
81 ภาวะผู้นำว่าด้วยความรับผิดชอบของวีรบุรุษตะวันออก รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิยาลัยพะเยา 0.2 ผลงานวิจัย 2559-01-28 รายละเอียด
82 ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยในสารคดีและวิธีการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2560-09-26 รายละเอียด
83 เวียดนาม ลาว อินโดนิเซีย : ภาพตัวแทนอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0.2 ผลงานวิจัย 2560-07-26 รายละเอียด
84 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การสร้างนิทานสองภาษาไทย-จีน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม2 0.2 ผลงานวิจัย 2560-03-23 รายละเอียด
85 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม2 0.2 ผลงานวิจัย 2560-02-23 รายละเอียด
86 พลังปัญญา คุณค่าแห่ง มนุษยนิยมในผลงานเรื่อง สู่สายรุ้งของเชิญอักษร รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2 0.2 ผลงานวิจัย 2560-03-23 รายละเอียด
87 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0.2 ผลงานวิจัย 2559-08-26 รายละเอียด
88 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท) การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0.2 ผลงานวิจัย 2559-01-14 รายละเอียด
89 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงานเทศบาลตำบลในจังหวัดแพร่ (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท) การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นสังคมไทย และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0.2 ผลงานวิจัย 2559-01-14 รายละเอียด
90 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท) การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0.2 ผลงานวิจัย 2559-01-14 รายละเอียด
91 ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 0.2 ผลงานวิจัย 2560-03-23 รายละเอียด
92 ประสิทธิภาพของแบบจำลองการเกาะกลุ่มภาษากับจังหวะการพูด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นปัตตานี และภาษามลายูถิ่นปัตตานี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 0.2 ผลงานวิจัย 2560-03-23 รายละเอียด
93 การวิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนายกเทศมนตรี จังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 23-24 มีนาคม 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์ 0.2 ผลงานวิจัย 2560-03-23 รายละเอียด
94 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตัน นาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 23-24 มีนาคม 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์ 0.2 ผลงานวิจัย 2560-03-23 รายละเอียด
95 ภาพแทนของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน วันที่ 22-24พ.ค. 2560 หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดล 0.2 ผลงานวิจัย 2560-06-22 รายละเอียด
96 ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ท้องถิ่นภิวัฒน์ การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 0.2 ผลงานวิจัย 2560-08-10 รายละเอียด
97 จิตรกรรมสีน้ำบันทึกประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุลำปางหลวง รายงานรวมบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียร 0.2 ผลงานวิจัย 2560-01-23 รายละเอียด
98 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560 :10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 0.2 ผลงานวิจัย 2560-02-10 รายละเอียด
99 The Values of Fon Phi Ceremonies Socio-Culture Chiang Mai Province 13th International Conference on Thai Studies: Globa 0.2 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
100 การวิเคราะห์การสร้างภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0.2 ผลงานวิจัย 2560-12-30 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง