การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์
ล้าง
สถิติการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีงบประมาณ 2558 - 2567
ลำดับ ชื่อผลงานเผยแพร่ ชื่อวารสาร คะแนน ประเภทผลงานเผยแพร่ วันเดือนปีที่พิมพ์/เผยแพร่ จัดการ
101 Knowledge Management Models for Local Wisdom in Weaving (KeeKratook) of BouHaew Sub-district Municipality, Muang District, Lampang Province. COLA THE 5th International Conference on Government Perform NCE , KhonKaen, Thailand. September 13-15,2017. P21 0.4 ผลงานวิจัย 2560-09-13 รายละเอียด
102 The Development of a Coconut Shell Community Enterprise Based on the Sufficiency Economy Philosophy in Ban ThungBorpan, Hangchat District, Lampang Province. THE 9th International Conference on Humanities and Social Sciences Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicultural Societies May 26th, 2017 P.111 0.4 ผลงานวิจัย 2560-05-13 รายละเอียด
103 Reform of the criminal investigation process COLA THE 5th International Conference on Government Perform NCE , KhonKaen, Thailand. September 13-15,2017. P21 0.4 ผลงานวิจัย 2560-12-13 รายละเอียด
104 Social Ideology in Thai Literature of Sufficiency Economy Genre.The10th International Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies 2017 at the Main Auditorium ChiangRai Rajabhat University. 0.4 ผลงานวิจัย 2560-02-02 รายละเอียด
105 Improving English Phonemic Awareness of Thai Grade One students at Thetsaban 1 School (BanSan Muan Moon) The 10thInternationnal Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies. 0.4 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
106 Supervisor is Perception of Employee is Competency in English Communication, Hospitality Industry, Lampang Province The 10th Internationnal Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies. 0.4 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
107 semi free labor in Payap Circle : The Background of Construction in Colonial Siam after Emancipation 13th Internationnal Conference on Thai Studies Globalizwd Thailand? Connectivity, Conflict,and Conundrums of Thai Studies 15 -18 July 2017, Chiangmai, Thailand 0.4 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
108 บทบาทของทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในตำบล บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปีที่ 12 ฉบับที่ 39 มกราคม - มีนาคม พุทธศักราช 2560 / TCI กลุ่ม 21905-1867 0.6 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
109 การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ระหว่างลักษณะนามจีน ไทย และ เม็ด วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 0.6 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
110 ม้าหำใหญ่ ไก่ขาเดียว สัญลักษณ์ความล้มเหลวของงานออกแบบแหวกแนวในสังคมเมืองลำปาง ทศวรรษ 2520 ถึง 2530 หน้าจั่ว วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 32 0.6 ผลงานวิจัย 2560-03-01 รายละเอียด
111 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 5 เล่มที่ 1 2560 0.6 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
112 ตัวแบบความพยามยามของนักวิชาการในการสร้างอำนาจการอธิบายกระบวนการนโยบาย วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0.6 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
113 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0.6 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
114 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางต่อการส่งเสริมการมีงานทำ และการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ วารสารการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้รับบทความ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตอบรับการตีพิมพ์ 27 เมษายน 2560 0.8 ผลงานวิจัย 2560-04-27 รายละเอียด
115 พินิจ เพลโต ซิมโพเซียม 0.8 ผลงานวิจัย 2560-05-02 รายละเอียด
116 ระบบเวลาสมัยใหม่ทศวรรษ 2460 ในฐานะกลไกควบคุมระบบราชการ-ระบบการคมนาคมขนส่งของรัฐสยาม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 0.8 ผลงานวิจัย 2560-05-02 รายละเอียด
117 ภูมินาม สามภาษา การใช้ภาษาไทย อังกฤษและจีนบนป้ายชื่อสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง วารสารการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) 0.8 ผลงานวิจัย 2560-10-01 รายละเอียด
118 วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ.1975 พบวัตและการเปลี่ยนแปลงของ มนธิรา ราโท 0.8 ผลงานวิจัย 2560-09-01 รายละเอียด
119 สัมฤทธิ์ผลด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย วารสารการบริหารปกครอง สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ มกราคม-มิถุนายน 2560 0.8 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
120 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะหมอกควันในแอ่งลำปาง วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 (ฉบับที่ 1) มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560 0.8 ผลงานวิจัย 2560-01-01 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง