ข้อมูลบริการวิชาการ
ล้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
21 อบรมกลุ่มแม่บ้าน เรื่อง การพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2561-03-09 รายละเอียด
22 อบรม 2561-03-09 รายละเอียด
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีพของชุมชน อบต. แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 2561-03-01 รายละเอียด
24 โครงการพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตตำบลกล้วยแพะ 2561-03-01 รายละเอียด
25 เสริมสร้างศักยภาพระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนวัดศรีหลวง อำเภอแจ้ห่ม 2561-03-01 รายละเอียด
26 โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ 2561-03-01 รายละเอียด
27 สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม 2561-02-12 รายละเอียด
28 สัมมนาทางวิชาการ ลำปางศึกษา ครั้งที่ 8 2561-02-01 รายละเอียด
29 โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นด้านศาสตร์การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 2561-01-27 รายละเอียด
30 โครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน 2561-01-26 รายละเอียด
31 อบรมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 2561-01-12 รายละเอียด
32 สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร การอบรมเทคนิคการสร้างแบรนด์สินค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตร 2561-01-11 รายละเอียด
33 งานเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 6 2561-01-05 รายละเอียด
34 โครงการการพัฒนาศุกยภาพชุมชนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561-01-01 รายละเอียด
35 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดลำปาง 2561-01-01 รายละเอียด
36 โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั้งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น สู่การเรียนการสอน (การจัดทำระบบทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม : งานพุทธศิลป์ขนาดเล็ก) วัดสวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 2561-01-01 รายละเอียด
37 Chinese for Blind (พี่เล่าน้องฝัน) 2561-01-01 รายละเอียด
38 โครงการสานฝันปั้นนักไอที 2561-01-01 รายละเอียด
39 สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม 2560-12-28 รายละเอียด
40 เล่น เขียน เรียน กิน ศิลปวัฒนธรรมจีน - ไทย 2560-12-01 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง