ข้อมูลบริการวิชาการ
ล้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
61 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล GIS ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560-07-04 รายละเอียด
62 อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 12 2560-07-03 รายละเอียด
63 อบรมเพิ่มทักษะอาชีพ 2560-07-01 รายละเอียด
64 โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน การอบรมอาชีพเสริมชองชุมชนเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 2560-06-01 รายละเอียด
65 โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน การอบรมอาชีพเสริมชองชุมชนเทศบาลตำบลทาขุมเงิน จังหวัดลำพูน 2560-06-01 รายละเอียด
66 โครงการการบริการวิชาการกิจกรรมและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2560-06-01 รายละเอียด
67 โครงการติดตาม ประเมินประโยชน์และความสำเร็จในโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 2560-06-01 รายละเอียด
68 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560-06-01 รายละเอียด
69 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2560-06-01 รายละเอียด
70 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน กิจกรรมการใช้พลังงานทดแทน 2560-05-01 รายละเอียด
71 โครงการเปิดรับ ปรับเปลี่ยน เขียนที่กิน พิชิตเบาหวาน 2560-05-01 รายละเอียด
72 อบรมให้ความรู้และทักษะการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะการหกล้มในผู้สูงอายุ 2560-05-01 รายละเอียด
73 พัฒนาศักยภาพแกนนำในการคัดกรองความผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงกระดูกและฝึกทักษะการดูแลตนเองในผู้ประกอบอาชีพมัดกระเทียม 2560-04-01 รายละเอียด
74 โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2560-04-01 รายละเอียด
75 โครงการบริการวิชาการ ที่บูรณาาการู่การเรียนการสอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2560-03-25 รายละเอียด
76 บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 2560-03-24 รายละเอียด
77 โครงการบริการวิชาการ สาขานิเทศศาสตร์ เรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน "กาดแลงต๋ามโคม" บ้านหัวฝาย 2560-03-22 รายละเอียด
78 ดนตรีสัญจร 2560-03-21 รายละเอียด
79 งานเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 5 2560-03-08 รายละเอียด
80 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเกษตรอินทรีย์) 2560-03-01 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง