ข้อมูลบริการวิชาการ
ล้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
41 การจัดการขยะในชุมชน 2560-12-01 รายละเอียด
42 โครงการ Engagement พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชน/สังคม กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษโดยการใช้ไคตินและปุ๋ยไส้เดือนดิน 2560-12-01 รายละเอียด
43 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับจำหน่าย ผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สาขาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2560-11-16 รายละเอียด
44 โครงการบริการวิชาการ ที่มีความต่อเนื่อง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คณะวิทยาการจัดการ 2560-11-10 รายละเอียด
45 สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร บ้านแม่ทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560-11-02 รายละเอียด
46 การทดสอบสารพิษในอาหารและลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ 2560-11-01 รายละเอียด
47 ศูนย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ทะ 2560-11-01 รายละเอียด
48 โครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน 2560-11-01 รายละเอียด
49 บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 2560-11-01 รายละเอียด
50 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปขยะเทศบาลป่าตันนาครัว (MOU) 2560-10-16 รายละเอียด
51 บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 2560-10-02 รายละเอียด
52 บูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2560-10-02 รายละเอียด
53 โครงการค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 2560-10-01 รายละเอียด
54 โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นด้านศาสตร์การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 2560-08-01 รายละเอียด
55 บริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมาย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2560-08-01 รายละเอียด
56 โครงการบริการวิชาการ อบรมผู้นำเที่ยววัฒนธรรท้องถิ่น 2560-07-28 รายละเอียด
57 โครงการบริการวิชาการ ที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2560-07-27 รายละเอียด
58 บริการวิชาการแก่สังคมตามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 2560-07-18 รายละเอียด
59 อบรมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 2560-07-17 รายละเอียด
60 สัมมนาทางวิชาการ ลำปางศึกษา ครั้งที่ 7 2560-07-15 รายละเอียด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง